Wednesday, March 22, 2017

Mountain Rescue - 18333 N Thompson Peak Parkway - Gateway Trailhead

Mountain rescue reported at the Gateway Trailhead at 18333 North Thompson Peak Parkway in Scottsdale, Arizona.

Units responding or on scene include: E278 E610 C957N C957S SQ8 ST29 BC2 BC6 BC602.