Friday, September 29, 2017

Mountain Rescue - 6131 E Cholla Ln Scottsdale, AZ 85253 - Cholla Trailhead Camelback Mountain

Mountain rescue reported at Cholla Trailhead on Camelback Mountain at 6131 East Cholla Lane in Scottsdale, Arizona.

Units responding, staged or on scene include: E8 E12 E92 R17 C957N C957S SQ8 LT12 LT276 BC2 FRBD03 PARK00 S8 S12.