Monday, November 13, 2017

Mountain Rescue - Alma School Pkwy & Dynamite Blvd, Scottsdale, AZ 85262

Mountain rescue reported at North Alma School Parkway & East Dynamite Blvd in Scottsdale, Arizona.

Units responding include: E45 E613 E614 C957N C957S SQ159 BC2 BC152 BC602 S45 S613.