Monday, January 26, 2015

Mountain Rescue - 18333 North Thompson Peak Parkway - Gateway Trailhead

Mountain rescue repored at the Gateway Trailhead at 18333 North Thompson Peak Parkway in Scottsdale, AZ.

Units responding include: E45+ E610+ E614+ BC602 S45 S610.