Tuesday, March 29, 2016

Mountain Rescue - 18333 North Thompson Peak Parkway - Gateway Trailhead

Mountain rescue reported at the Gateway Trailhead at 18333 North Thompson Peak Parkway in Scottsdale, Arizona.

Units responding include: E45 E610 C957N C957S SQ29 L12 LT611 BC2 BC152 BC601 S276.