Hazardous Situation - 17000 N Thompson Peak Pkwy, Scottsdale, AZ 85260

Hazardous situation reported in the 17000 block of North Thompson Peak Parkway in Scottsdale, Arizona.

Units responding include: E610 DC603.