Mountain Rescue - 18333 N Thompson Peak Pkwy Scottsdale, AZ 85255, United States - Gateway Trailhead

Mountain rescue reported at the Gateway Trailhead at 18333 North Thompson Peak Parkway in Scottsdale, Arizona.

Units responding, staged, dispatched or on scene include: E12 E52 E610 M-606 C957N C957S S12 L276 LT12 LT608 SQ159 BC2 BC152 BC602 SCTP01.