Tuesday, April 22, 2014

Mountain Rescue - 18333 N Thompson Peak Parkway - Gateway Trailhead

Mountain rescue reported at 18333 North Thompson Peak Parkway at the Gateway Trailhead in Scottsdale, AZ.

Units on scene: E614 E6040(610) P-610 DC601.